VEEMAJANDUS

 

Tootsi vallas korraldab veemajandust OÜ Tootsi Kommunaal.

Kontaktid: OÜ Tootsi Kommunaal

Kooli tn 10, Tootsi alev, Tootsi vald, Pärnu maakond

Tel. 44 68 292

E-post: tootsikommunaal@gmail.com

 

Tootsi valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord -

https://www.riigiteataja.ee/akt/431052014058

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri -

https://www.riigiteataja.ee/akt/431052014063

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kooskõlastamine.

https://www.riigiteataja.ee/akt/414092017005

Tootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028

https://www.riigiteataja.ee/akt/407022017018

 

Projekt: Tootsi asula veevarustuse pumplate rekonstrueerimine, nr 9825, on realiseeritud

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 5.05.2015 tehtud nõukogu otsusega Projekti: „Tootsi asula veevarustuse pumplate rekonstrueerimine" (edaspidi Projekt).

 

Projektiga nähti esialgselt (2015. I pool) ette rekonstrueerida alevi kaks joogiveepumplat, nr 3 (katastri nr 6340, edaspidi puurkaev või pumpla nr 3) ja nr 4 (katastri nr 6372). Kuna aga pumpla nr 4 jäetakse reservi ning selle rekonstrueerimine ei olnud seetõttu KIK-i poolt rahastatuna abikõlblik, keskenduti edasiste vahe-ettevalmistustööde käigus: 2015. a lõpp - 2016. a märts, pumpla nr 3 rekonstrueerimise ja selle varustamise, lisaks rauaeraldusseadmetele ka pöördosmoosseadmetega (kuna puurkaevu nr 3 vees on ülenormatiivne fluoriidisisaldus), ehitus- ja tehnoloogilisele skeemile. Märtsis 2016 anti EV Keskkonnaministeeriumi ja KIK-i poolt luba ja korraldus teostada Projekti raames täiemahulised hüdrogeoloogilised uuringud madalama puurkaevu kasutuselevõtmiseks Tootsi alevi piirkonnas joogivee- ning samal ajal lahjendusvee allikana puurkaevu nr 3 ülenormatiivse fluorisisaldusega veele. Uuringud käivitati 31. mail 2016 ning tehnilised tööd lõpetati 17. juulil 2016. Uuringuaruanne esitati 01.08.2016. Uuringu tulemusena selgus, et valitud asukohta, puurkaevpumplast nr 3 ligikaudu 155 m lääne suunas, geograafiliselt Vändra valda Metsaküla külla puuritud puurkaev, on sobiv nii veekvaliteedi kui kvantiteedi poolest kasutamiseks joogiveeallikana. 30 m sügavuse puurkaevu vesi oli sobiv nii joogiveeallika kvaliteedilt – ülenormatiivne vaid üldraud, kuid selle ärastus nähti nii või teisiti ette pumpla 3 rekonstrueerimise käigus - kui ka toodangult. Katsetuste käigus saavutati mõistliku veealanduse juures tootlikkus 11,5 m3/h, mis katab etteantud vajadused. Uuringuid teostas OÜ Eesti Geoloogiakeskus, puurkaevu puurimis- jm tehnilisi töid teostas OÜ BalRock. Puurkaev registreeriti Keskkonnaregistris ja tema number (katastri nr) on 55076.

Projekti lõplik töömaht kujunes järgmiseks:

●     Uue puurkaevu (nr 55076) rajamine ja komplekteerimine vajalike seadmetega: süvaveepump, kaabel, veetõstetoru; maapealne osa (päis, kaitsemüts); plats, piirdeaed, juurdesõidutee;

●     Uue puurkaevu nr 55076 ja puurkaev-pumpla nr 3 vahelise ühendustorustiku ja –kaabli ehitamine;

●     Puurkaev-pumpla nr 3 rekonstrueerimine, sealhulgas: puurkaevu manteltoru remont, süvaveepumba, kaabli, torustiku vahetus; hoone renoveerimine; rauaärastusseadmete paigaldamine; kõigi hoonesiseste torustike ja seadmete asendamine; elektrikilbi ja –seadmete asendamine.

Peatöövõtja oli Schötli Keskkonnatehnika AS, alltöövõtja OÜ BalRock, elektri-automaatikatööde osas OÜ Entronik.

Omanikujärelevalvet teostas OÜ Ehitusagnetuur.

Projekti toetas KIK 97 981,57 euroga. Koos omaosalusega kujunes projekti maksumuseks kokku 118 331.47 eurot. Omafinantseeringu kattis OÜ Tootsi Kommunaal.

Antud Projekti realiseerimisega täideti kõik olulised eesmärgid: uue puurkaevu rajamise, puurkaevpumpla nr 3 rekonstrueerimise ja rauaärastusseadmete paigaldamisega tagatakse joogivee nõuetelevastavus ja terviseohutus.

 

Sven Otsmaa

projektijuht