Üldplaneering on ruumiline planeering, mille eesmärk valla või linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine. Üldplaneering tugineb valla või linna arengustrateegiale ja peab olema kooskõlas valla või linna (kohaliku omavalitsuse) arengukavaga.

Tootsi Vallavalitsus teatab, et Tootsi Vallavolikogu 16.04.2014 a otsusega nr. 6 on algatatud valla üldplaneeringu koostamine, mille eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine. Sama otsusega on algatatud keskkonnamõjude strateegilise hindamise dokumendi koostamine.