Sotsiaaltoetus on "Sotsiaalhoolekande seaduse"[1] järgi isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

TOIMETULEKUTOETUS

 

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele.  Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega

Vastavalt riigieelarve seadusele on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 130 eurot kuus. Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 130 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 104 eurot kuus.  

Toetuse saamiseks tuleb iga kuu hiljemalt 20. kuupäevaks esitada kohalikku omavalitsusse avaldus, kuhu on märgitud pere/leibkonna liikmete andmed ja sissetulekud. Avalduste esitamine toimub kuu 10.-20. kuupäevani.

Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad:

 • alalise eluruumi kasutamise õigust (ostu-müügileping, elamuühistu tõend, üürileping, vms) 
 • üksi elava isiku või pereliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekuid ning sellest mahaarvestatud tulumaksu ja ära makstud elatise suurust.
 • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid.

Nimetatud dokumentidele lisaks võib kohalik omavalitsus vajadusel nõuda muid dokumente (nt palgatõendid, pangaväljavõtted sissetulekute jms kohta). Esmakordsel taotlemisel tuleb isikul kindlasti esitada viimase 3 kuu sissetulekute väljavõte

Enne toetuse küsimist tutvu toetuse saamise tingimustega täpsemalt: https://www.sm.ee/et/toimetulekutoetuse-kkk

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad Tootsi vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/429032016245

Avalduse vorm on leitav lehekülje lõpust.

 

VAJADUSPÕHINE PERETOETUS

 

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot lapse kohta(2 last 90 eurot).

Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui:

 • perekonna keskmine kuine netosissetulek on taotluse esitamise kuule eelnenud kolmel kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri; või

 • perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest toimetulekutoetus.

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks esitatakse avaldus, milles märgitakse ära perekonnaliikmete nimed ja nende isikukoodid või sünniajad.

Kui perekond eelmisel kuul toimetulekutoetust ei saanud, siis tuleb avaldusele lisada ka dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust.

Vajaduspõhise peretoetuse info ja kalkulaator: https://www.sm.ee/et/vajaduspohine-peretoetus

 
Avalduse vorm leitav lehekülje lõpust.
 

Hooldajatoetus puudega inimese hooldamise eest

 

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik.

Hooldajaks võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega (täisealine laps, lapselaps, abikaasa, vanem) ning kellel ei ole sügavat või rasket puuet.

Hooldajaks võib olla ülalpidamiskohustusega isik, kui hooldataval on sügav puue ning tema toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud või hooldatav ei suuda neis osaleda või neid teostada.

Hooldajat ei määrata kui hooldust vajav isik elab koos potentsiaalse hooldajaga ühel elamispinnal. Erandjuhul määratakse hooldajaks, kui hooldatava suurenenud abivajaduse tõttu ei ole hooldajal võimalik asuda tööle.

TÄPSEM INFO: https://www.riigiteataja.ee/akt/416012013044

Avalduse vorm leitav lehekülje lõpust

 

KOV eelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused

 

 • Sünnitoetus suuruses 400 eurot (makstakse 2 osas, sünd ja lapse 1 aastaseks saamisega)
 • Matusetoetus suuruses 64 eurot - makstakse avalduse ja surmatõendi alusel.
 • Lisatoetused (makstakse rahaliste vahendite olemasolul põhjendatud avalduse alusel):
 1. Ranitsatoetus - Tootsi Lasteaed-Põhikooli esimesse klassi minevale Tootsi valla lapsele koolitarvetena maksimaalselt 50 euro väärtuses. (Ranitsapaki paneb kokku vallavalitsus, antakse üle 1. septembri avaaktusel) Toimetulekutoetust saavate perede lastele makstakse ranitsatoetust rahaliselt 50 eurot.
 2. Tšernobõli toetus - makstakse Tšernobõli katastroofis osalenud veteranidele summas 100 eurot, toetust makstakse 1 kord aastas.
 3. Abivahendite/ravimite/haiglatasude/erakorraliste olukordade toetus - makstakse rahaliste vahendite olemasolul põhjendatud avalduse alusel osaliselt kulutšekkide põhjal.

Toetuste saamiseks tuleb esitada avaldus Tootsi Vallavalitsuse sotsiaalspetsialistile. Avaldused vaatab üle ja toetuse maksmise otsustab vallavalitsus valitsuse istungil või vajadusel vallavolikogu sotsiaalkomisjon.

Täpsem ülevaade ja tingimused KOV-i poolt makstavate toetuste kohta leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/401032016061

Avalduste vormid leiab lehekülje lõpust. Lisatoetuste avalduse vorm (Ranitsatoetus, abivahendid jt) on nimega "Avaldus Tootsi Vallavalitsusele".

 

Sotsiaalteenus on "Sotsiaalhoolekande seaduse"[1] järgi isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus.

SOTSIAALTEENUSED

 

 

MUUD SOTSIAALSED ABIVAHENDID

 

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart (väljastab KOV)

 

Parkimiskaart on ette nähtud isikule, kellele Sotsiaalkindlustusamet on määranud keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde. Kui puue tuvastatakse, siis tehakse otsus, kus fikseeritakse see, kui pikaks ajaks on puue tuvastatud. Ajutise kõrvalekalde kohta annab teatise pere-või eriarst. Kui tegemist on ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekaldega, on lisatud täiendav kriteerium, mille kohaselt peab kaasnema vajadus kasutada liikumist abistavat tehnilist abivahendit (nt kargud, käimisraam, ratastool jne).

Puudega inimene saab parkimiskaarti kohalikult omavalitsuselt. Selleks ta esitab 3×4 sm. pildi, SKA  väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuse ja kui sellel puudub märge, et puuderaskusastme määramise aluseks on kas liikumisfunktsiooni või nägémisfunktsiooni häire, siis täiendavalt ka pere- või eriarsti poolt väljastatud vabas vormis tõendi, mis tõendab, et isikul esineb sotsiaalministri 23.12.2010 määruse nr 90 § 2 lõige (1) kohane liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks. Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere-või eriarstitõendi alusel.

Riideabi

2-3 korda aastas osutav KOV kõigile valla elanikele tasuta riideabi. Riiete, jalanõude ja muu olmekaupadega varustavad heategijad Rootsist. Riideabi jagamine toimub üldjuhul kevadel ja talvel. 

Inkovahenditega varustamine

Kokkuleppel valla sotsiaalhooldustöötajaga transporditakse abivajavale eakale (tingimusel, et klient pole suuteline ise vastavasse asutusse liikuma) koju kätte vajalikud inkovahendid (eelkõige mähkmed, sidemed jms) linna kauplustest.