Raieluba

 

Tootsi valla haldusterritooriumil kasvava puu raiumiseks annab loa Tootsi Vallavalitsus .

Raieloata on puu raiumine lubatud avariiolukorras, kui raieloa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Nimetatud asjaoludel puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel teatada vallavalitsusele.

Üksikpuude raieloa andmise kord Tootsi vallas: https://www.riigiteataja.ee/akt/431052014059