« Tagasi

Kursused täiskasvanutele Pärnus

Sellel õppeaastal on Pärnu Rahvaülikooli kursustevalikus mitmed tasuta koolitused. Eesti Vabaharidusliidu poolt kirjutatud projekte rahastab EL Sotsiaalfond koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Projektid, milles Pärnu Rahvaülikool osaleb:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019;

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019);

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020 - projekt algab 2018.aastal.

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine" koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Projekti „Ettevõtlik õppija" raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi.

Projektides osaleb kokku 31 koolituskeskust 15 maakonnast.

Tartu Rahvaülikooli eestvedamisel on käivitunud projekt „Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis". Tegemist on spetsiaalse võtmepädevuste (õppimisoskus ja sotsiaalsed oskused) arendamise koolitusprogrammiga, mis koosneb 3 moodulist: õpioskuste arendamine, koostööoskuste arendamine, suhtlemisoskuste arendamine. Pärnu Rahvaülikool on üks kaheksast koostööpartnerist, kes koolitust läbi viib.

Tasuta koolitustel tehakse kõik, et luua osalejaile esmane positiivne õppimiskogemus ja püütakse murda arusaama, et õppimine on noorte jaoks. See innustab neid jätkama teistel koolitustel või tasemeõppes.

Pärnu Rahvaülikool pakub 2017/2018 aasta sügissemestril tasuta alljärgnevaid kursuseid :

-          Arvuti baaskursus, 40 tundi;

-          Minu arenguplaan – minu tööalane edu, 60 tundi;

-          Ettevõtlikkus on edu pant, 40 t;

-          Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid, 48 t.

Arvuti baaskursuse sihtgrupiks on: 

-üle 50-aastased keskharidusega inimesed;
- üle 50-aastased põhiharidusega inimesed; 
- üle 50-aastased erialase ettevalmistuseta inimesed;
- töötud.

Kursuse eesmärgiks on elementaarsete digipädevuste omandamine. Kursus algab septembri lõpus.

Minu arenguplaan – minu tööalane edu kursuse sihtgrupp:

- keskmisest madalama sissetulekuga tegevusaladel töötavad kõrgharidusega inimesed;
- erialase hariduseta inimesed.

Kursuse eesmärgiks on arendada õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Kursus alustab septembri lõpus.

Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid kursuse sihtgrupp:

- madala haridustasemega töötavad või töötud inimesed;
- üldkeskharidusega töötavad või töötud noored;
- vähemalt 50-aastased töötavad inimesed;
- madala haridustasemega väikelastevanemad;
- kõrgharidusega lihttöölised.

Kursuse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskusi. Koolitus koosneb 3 moodulist:
- oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine;
- kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd;
- tulemuslik mõjutamine.

Kursus alustab 26.september.

Ettevõtlikkus on edu pant kursuse sihtgrupp:

- keskmisest madalama sissetulekuga tegevusaladel töötavad kõrgharidusega inimesed;
- erialase hariduseta inimesed.

Kursuse eesmärgiks on arendada õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Kursus alustab novembris.

Info kursuste õppekavade kohta www.noorusemaja.ee lehel. Registreerumine kursustele on alanud.

 

Helen Muru

Koolitusjuht

Pärnu Rahvaülikool

info@noorusemaja.ee

Tel: 4450070