Dokumendid

 

Tootsi Haridusasutusi reguleerivad dokumendid leiate aadressilt:

http://www.tootsi.edu.ee/wordpress/dokumendid-2/

Tootsi Lasteaed-Põhikooli põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/akt/404122015029

Tootsi Lasteaed-Põhikooli struktuuri ja personali koosseisu muutmine ja kinnitamine  https://www.riigiteataja.ee/akt/429122014034

Huviringide juhtide töö tasustamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/405022013018

Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/417122016034