Sotsiaalvaldkonna tööd reguleerivad dokumendid Tootsi vallas:

 

Sotsiaalvaldkonna tööd reguleeriv seadus ehk Sotsiaalhoolekandeseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005

Lastekaitseseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/LasteKS

Sotsiaalkindlustusameti erinevad blanketid - http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/blanketid/