Tootsi valla soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 https://www.riigiteataja.ee/akt/424082016007 

TOOTSI VALLA SOOJAMAJANDUSE ARENGUKAVA

(aastateks 2016-2026)

„Tootsi valla soojusmajanduse arengukava (aastateks 2016-2026)" koostamist alustati 2015. aastal ja aruanne valmis OÜ Pilvero poolt Tootsi Vallavalitsuse tellimusel 2016. aasta juunis. Projekti kogumaksumus 5616 eurot, millest 11% on Tootsi valla osa ja 89% ulatuses rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme 6.2 „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine" (6.2.3) vahenditest SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel.

 

 

TOOTSI VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS 2015-2020

 

Arengukava lähtub olemasolevatest vajadustest ja probleemidest, samas peab silmas pikaajalises arengustrateegias määratletud eesmärke, arengusuundi ja põhimõtteid. Arengukava on aluseks vallaeelarve koostamisele, investeeringute kavandamisele ja laenude
võtmisele. Arengukava on Tootsi valla arengut ja rahastamist suunav dokument.

Hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks vaatab volikogu läbi valla või linna arengukava ja võtab vastu otsuse selle täitmise ja vajadusel muutmise kohta.

Tootsi valla arengukava aastateks 2015-2021 - https://www.riigiteataja.ee/akt/419102016008

Tootsi valla arengukava aastateks 2015-2020 https://www.riigiteataja.ee/akt/423102015010

Tootsi valla arengukava aastateks 2014-2020 - https://www.riigiteataja.ee/akt/404122014001

 

Tootsi valla arengukava aastateks 2015-2020 tutvustus

Tootsi valla arengukava aastateks 2015-2021 eelnõu tutvustus